SUBTRACT LÀ GÌ

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu bao gồm chứa trường đoản cú "subtract", trong bộ từ điển từ bỏ điển giờ đồng hồ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú subtract, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ subtract trong cỗ từ điển từ điển giờ Anh

1. Add/subtract:

2. Add, subtract?

3. Subtract from memory

4. Now, subtract eleven.

Bạn đang xem: Subtract là gì

5. 75, you subtract.

6. Subtract three from fifteen.

7. I can add, subtract

8. Khổng lồ add, we must subtract.

9. Subtract 3 from the result.

10. 4 times 8 is 32. Subtract.

11. địa chỉ one recession... subtract two jobs.

12. Well, I can add and subtract

13. Vì not địa chỉ unless you subtract.

14. Nothing you want to add or subtract?

15. So let"s subtract 4x from both sides.

16. So you subtract 8 from both sides.

17. If you subtract 10 from you get

18. If you subtract 3 from you get

19. We could neither địa chỉ nor subtract anything.

20. If you subtract 30 from you get

21. Subtract value of preputago.vnous capital asset, £000.

22. Then subtract the cost of the loan.

23. Measuring result subtract the measured truth value.

24. What happens if I subtract this from that?

25. Inhibition serves to lớn subtract one đầu vào from another.

Xem thêm: Các Sự Thật Về Dây Sên Xe Máy Là Gì, Sên Xe Máy Và Những Điều Cần Biết

26. I"ve seen you địa chỉ cửa hàng and subtract on them.

27. The rangefinder can also add and subtract measurements.

28. The children are learning to địa chỉ and subtract.

29. You can not subtract a vector và a color

30. Let"s subtract, get a 1, bring down the 0.

31. Khổng lồ calculate overdelivery, subtract “Billed cost” from “Served cost.”

32. địa chỉ cửa hàng to one column and we subtract from another.

33. Và they may learn khổng lồ subtract something lượt thích this:

34. They predict the sensory consequences and subtract it off.

35. If you subtract 30 from 45(Sentencedict.com ), you get

36. Counting good time, subtract the three, địa chỉ the one...

37. You can địa chỉ cửa hàng them, subtract them, even multiply them.

38. Indeed, changes in valuation may subtract from future returns.

39. Khổng lồ deduct or subtract from a cost or price.

40. So I have to lớn subtract 45 from that side.

41. We have to địa chỉ cửa hàng a 9 và subtract a 9.

42. And we learned how to add, subtract, and multiply it.

43. 1 times 25 is 25, & then we can subtract.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi This Computer Is Not Running Genuine Windows

44. & that"s just to take 1 the principle quantum number l & subtract it by and then also subtract from that your l quantum number.