Maternity Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu câu tất cả chứa từ bỏ "maternity", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - putago.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với từ maternity, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ maternity trong bộ từ điển tự điển Anh - putago.vnệt

1. You"re on maternity leave now.

Bạn đang xem: Maternity là gì

Cô giờ sẽ nghỉ đẻ.

2. Look, I brought you my old maternity clothes.

Tớ mang cho cậu mấy cỗ đồ bầu cũ của mình này.

3. The streets of Caracas burned and tear gas filled the atmosphere, forcing one maternity hospital to lớn evacuate to avoid intoxicating fumes.

các đường phố của Caracas bị đốt cháy và hơi cay tràn ngập bầu ko khí, buộc một khám đa khoa phụ sản phải di dời để tránh sương độc.

4. Understandably, the maternity department & the delivery room at the hospital are important, considering that in a camp of 48,000 refugees, there could be about 250 births a month.

Xem thêm: Số Tự Nhiên Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Tập Hợp N Và N* Cách Phân Biệt Số Tự Nhiên N Và N* Bạn Nên Biết

Điều dễ hiểu là khoa sản cùng phòng sinh ở bệnh putago.vnện thật quan tiền trọng, do tính theo một trại tất cả 48.000 người tị nàn thì từng tháng hoàn toàn có thể có khoảng 250 ca sinh đẻ.

5. The Edna Adan Maternity Hospital officially opened on March 9, 2002, in land donated to her by the regional government at a site formerly used as a garbage dump.

bệnh putago.vnện phụ sản Edna Adan chính thức khai trương vào ngày 9 mon 3 năm 2002, tại khu đất nền do cơ quan ban ngành khu vực tặng kèm cho bà làm putago.vnệc một vị trí trước trên đây được áp dụng làm kho bãi rác.

6. Maternity: These are usually slightly longer than a maxi/Super pad và are designed to be worn to lớn absorb lochia (bleeding that occurs after childbirth) and also can absorb urine.

Maternity – Thường dài thêm hơn miếng băng Maxi/ Super một chút ít và được thiết kế với cho putago.vnệc mặc để cho thấm hút sản dịch (chảy máu sau thời điểm sinh) với cũng rất có thể thấm hút nước tiểu.

7. Merchandise often sold through consignment shops includes antiques, athletic equipment, automobiles, books, clothing (especially children"s, maternity, và wedding clothing, which are often not worn out), furniture, firearms, music, musical instruments, tools, paragliders và toys. EBay, drop-off stores and online sellers often use the consignment model of selling.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Modern Combat 5 Trên Pc, Hướng Dẫn Game

sản phẩm & hàng hóa thường được bán thông qua các siêu thị ký gửi bao hàm đồ cổ, dụng cụ thể thao, ô tô, sách, xống áo (đặc biệt là trẻ em, thai sản và xống áo cưới, thường không xẩy ra hao mòn), vật nội thất, súng, nhạc cụ, nhạc cụ, dụng cụ, cho dù lượn và đồ chơi. EBay, các cửa hàng kinh doanh nhỏ và người bán sản phẩm trực tuyến đường thường sử dụng mô hình ký giữ hộ hàng hóa.