Hội Đồng Nhân Dân Là Cơ Quan Gì

     
*

Trang chủ giới thiệu chung Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - qui định tổ chức chính quyền địa phương).

Bạn đang xem: Hội đồng nhân dân là cơ quan gì

1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân bởi vì cử tri sống địa phương thai ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thay mặt đại diện cho ý chí, nguyện vọng cùng quyền quản lý của Nhân dân, phụ trách trước quần chúng địa phương và ban ngành nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng dân chúng là người thay mặt cho ý chí, nguyện vọng của dân chúng địa phương, phụ trách trước cử tri địa phương cùng trước Hội đồng dân chúng về việc triển khai nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong đàm đạo và quyết định các vấn đề ở trong nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng nhân dân.

3. Sở tại Hội đồng quần chúng. # là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, triển khai những nhiệm vụ, quyền lợi theo pháp luật của mức sử dụng này và các quy định, khác của quy định có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của trực thuộc Hội đồng nhân dân cần yếu đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân thuộc cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ sở của Hội đồng nhân dân, có trọng trách thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những sự việc thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - cơ chế tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban nhân dân vày Hội đồng quần chúng cùng cung cấp bầu, là ban ngành chấp hành của Hội đồng nhân dân, phòng ban hành thiết yếu nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước dân chúng địa phương, Hội đồng dân chúng cùng cấp và phòng ban hành thiết yếu nhà nước cấp trên.

2. Ủy ban nhân dân tất cả Chủ tịch, Phó quản trị và những Ủy viên, số lượng rõ ràng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do cơ quan chính phủ quy định.

* CƠ quan lại CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - lý lẽ tổ chức chính quyền địa phương).

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cung cấp tỉnh, cấp cho huyện, là ban ngành tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng thống trị nhà nước về ngành, nghành nghề ở địa phương và tiến hành các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ sở nhà nước cấp cho trên.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, khám nghiệm về nhiệm vụ của cơ quan thống trị nhà nước về ngành, nghành nghề cấp trên.

3. Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng phải bảo vệ phù thích hợp với điểm sáng nông thôn, đô thị, hải hòn đảo và điều kiện, tình trạng phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của từng địa phương; bảo vệ tinh gọn, vừa lòng lý, thông suốt, hiệu lực, tác dụng trong làm chủ nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không đụng hàng với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đơn vị nước cấp cho trên đặt tại địa bàn.

4. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cấp huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - phương pháp tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Tổ chức triển khai và đảm bảo an toàn việc thực hành Hiến pháp và lao lý trên địa phận huyện.

2. Quyết định những sự việc của thị xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo phép tắc của qui định này và chế độ khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi do phòng ban hành chủ yếu nhà nước cung cấp trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, đo lường và thống kê tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp cho xã.

5. Phụ trách trước cơ quan ban ngành địa phương cung cấp tỉnh về tác dụng thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi của chính quyền địa phương sinh hoạt huyện.

6. đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu phát huy quyền cai quản của Nhân dân, huy động các nguồn lực buôn bản hội để xây cất và phát triển kinh tế - xóm hội, đảm bảo an toàn quốc phòng, bình an trên địa phận huyện.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - dụng cụ tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Hội đồng quần chúng. # huyện gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân vày cử tri ngơi nghỉ huyện bầu ra.

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được tiến hành theo chế độ sau đây:

a) thị trấn miền núi, vùng cao, hải hòn đảo có từ tư mươi nghìn dân trở xuống được bầu cha mươi đại biểu; bao gồm trên tư mươi nghìn dân thì cứ thêm năm ngàn dân được bầu thêm một đại biểu, tuy vậy tổng số không thật bốn mươi đại biểu;

b) thị trấn không ở trong trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ tám mươi ngàn dân trở xuống được bầu tía mươi đại biểu; gồm trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười ngàn dân được bầu thêm một đại biểu, mà lại tổng số không thật bốn mươi đại biểu;

c) số lượng đại biểu Hội đồng quần chúng. # ở huyện tất cả từ tía mươi đơn vị hành thiết yếu cấp làng trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra quyết định theo đề nghị của thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, dẫu vậy tổng số không thực sự bốn mươi lăm đại biểu.

Xem thêm: Top 9 Lưu Ý Bạn Phải Biết Trước Khi Mua Iphone Cũ Cần Lưu Ý Gì

2. Thường trực Hội đồng quần chúng. # huyện gồm quản trị Hội đồng nhân dân, nhì Phó quản trị Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là trưởng phòng ban của Hội đồng quần chúng huyện. Quản trị Hội đồng quần chúng huyện rất có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Phó chủ tịch Hội đồng dân chúng huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng quần chúng huyện ra đời Ban pháp chế, Ban kinh tế tài chính - xã hội; ở đâu có những đồng bào dân tộc bản địa thiểu số thì ra đời Ban dân tộc. Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội phương pháp tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc bản địa quy định tại khoản này.

Ban của Hội đồng nhân dân huyện gồm có Trưởng ban, một Phó trưởng phòng ban và những Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng quần chúng huyện do Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Trưởng phòng ban của Hội đồng dân chúng huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân vận động chuyên trách; Phó trưởng ban của Hội đồng quần chúng huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân vận động chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng quần chúng huyện được bầu ở 1 hoặc nhiều đơn vị bầu cử đúng theo thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Con số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng quần chúng. # do trực thuộc Hội đồng dân chúng huyện quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - khí cụ tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng quần chúng. # huyện trong tổ chức và đảm bảo việc thực hành Hiến pháp, lao lý và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng thiết yếu quyền:

a) ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng nhân dân huyện;

b) quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi bất hợp pháp luật khác, phòng, kháng quan liêu, tham nhũng vào phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, trường đoản cú do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và tác dụng hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo luật pháp của pháp luật;

c) ra quyết định biện pháp để triển khai các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ do phòng ban nhà nước cấp cho trên phân cấp; đưa ra quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, ban ngành nhà nước cung cấp dưới tiến hành nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của chính quyền địa phương sống huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng dân chúng huyện; bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Hội thẩm tand nhân dân huyện;

đ) lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ lại chức vụ do Hội đồng nhân dân thai theo luật tại Điều 88 và Điều 89 của vẻ ngoài này;

e) kho bãi bỏ một phần hoặc toàn cục văn bản trái điều khoản của Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân huyện; bến bãi bỏ một phần hoặc toàn cục văn bạn dạng trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cung cấp xã;

g) đưa ra quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng huyện;

h) giải thể Hội đồng nhân dân cấp cho xã trong trường hợp Hội đồng quần chúng đó có tác dụng thiệt hại rất lớn đến công dụng của Nhân dân với trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) bến bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và gật đầu việc đại biểu Hội đồng dân chúng huyện xin thôi làm trọng trách đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng huyện trong nghành nghề dịch vụ kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) trải qua kế hoạch phạt triển kinh tế - làng mạc hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất của huyện trước lúc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi giá thành địa phương và phân bổ dự toán giá thành huyện; kiểm soát và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương vào trường hợp buộc phải thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. đưa ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu chương trình, dự án công trình của thị trấn theo luật pháp của pháp luật;

c) ra quyết định quy hoạch, kế hoạch cải tiến và phát triển các ngành, nghành nghề trên địa bàn huyện vào phạm vi được phân quyền;

d) đưa ra quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, mối cung cấp nước, tài nguyên trong lòng đất, mối cung cấp lợi ngơi nghỉ vùng hải dương và những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác; biện pháp đảm bảo an toàn và nâng cấp môi trường, phòng, chống và khắc phục và hạn chế hậu quả thiên tai, bão, lụt nghỉ ngơi địa phương theo luật pháp của pháp luật.

3. đưa ra quyết định biện pháp phân phát triển khối hệ thống giáo dục mầm non, đái học và trung học tập cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; giải pháp bảo vệ, âu yếm sức khỏe khoắn nhân dân, phòng, kháng dịch bệnh, thực hiện chế độ dân số, dự định hóa gia đình; biện pháp trở nên tân tiến việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người gồm công với biện pháp mạng, cơ chế bảo trợ xã hội, xóa đói, sút nghèo; biện pháp bảo vệ việc thực hiện chế độ dân tộc, tôn giáo trên địa phận huyện theo chế độ của pháp luật.

4. đo lường và thống kê việc theo đúng Hiến pháp và điều khoản ở địa phương, việc triển khai nghị quyết của Hội đồng quần chúng huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tand nhân dân, Viện kiểm cạnh bên nhân dân thuộc cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp cho mình; đo lường và tính toán văn phiên bản quy phạm pháp luật của Ủy ban dân chúng cùng cung cấp và văn bạn dạng của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác theo điều khoản của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - dụng cụ tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Ủy ban quần chúng huyện bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban dân chúng huyện nhiều loại I có không quá ba Phó nhà tịch; huyện các loại II và nhiều loại III có không thật hai Phó công ty tịch.

Ủy viên Ủy ban quần chúng. # huyện gồm các Ủy viên là tín đồ đứng đầu tư mạnh quan trình độ thuộc Ủy ban quần chúng huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có có các phòng với cơ quan tương tự phòng.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - lý lẽ tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung khí cụ tại các điểm a, b, c cùng g khoản 1, khoản 2 với khoản 3 Điều 26 của điều khoản này với tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quần chúng huyện.

2. Vẻ ngoài tổ chức cỗ máy và nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng huyện.

3. Tổ chức triển khai thực hiện ngân sách chi tiêu huyện; triển khai các trọng trách phát triển kinh tế - làng mạc hội, trở nên tân tiến công nghiệp, xây dựng, yêu mến mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, thi công điểm người dân nông thôn; quản lý và thực hiện đất đai, rừng núi, sông hồ, khoáng sản nước, khoáng sản khoáng sản, mối cung cấp lợi sinh sống vùng biển, tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác; đảm bảo môi trường trên địa bàn huyện theo nguyên tắc của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo vệ việc thực hiện Hiến pháp cùng pháp luật, xây dựng tổ chức chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, cơ chế xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, chưa có người yêu tự, bình an xã hội, hành chủ yếu tư pháp, hỗ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ khác theo lý lẽ của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do phòng ban nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền mang lại Ủy ban nhân dân cấp cho xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban quần chúng huyện.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - luật pháp tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Desire Là Gì, Desire Là Gì, Nghĩa Của Từ Desire

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là tín đồ đứng đầu Ủy ban quần chúng huyện cùng có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành các bước của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban quần chúng huyện; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã; điều động, đình chỉ công tác, giải pháp chức quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã vào trường vừa lòng khuyết quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cung cấp xã; ngã nhiệm, miễn nhiệm, điều động, phương pháp chức, khen thưởng, kỷ phép tắc cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc phạm vi thống trị theo nguyên lý của pháp luật;

3. Lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện các trọng trách thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn phiên bản của cơ quan nhà nước cung cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân chúng huyện; bảo vệ quốc phòng, an ninh và đơn độc tự, an ninh xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo lãnh tính mạng, trường đoản cú do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và tác dụng hợp pháp khác của công dân; triển khai các biện pháp thống trị dân cư trên địa bàn huyện;

4. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động vui chơi của hệ thống hành chính nhà nước từ bỏ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, tiếp nối của nền hành chính; chỉ huy công tác cách tân hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành thiết yếu nhà nước sinh sống địa phương;

5. Đình chỉ câu hỏi thi hành hoặc bãi bỏ văn bạn dạng trái pháp luật của cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện và văn bạn dạng trái điều khoản của Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bạn dạng trái luật pháp của Hội đồng nhân dân cấp cho xã, report Ủy ban nhân dân huyện để kiến nghị Hội đồng quần chúng. # huyện bến bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền mang lại Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện hoặc fan đứng đầu cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng huyện triển khai nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của quản trị Ủy ban quần chúng. # huyện;

7. Làm chủ và tổ chức triển khai sử dụng có kết quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và chi tiêu nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo cơ chế của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo, giải pháp xử lý vi phi pháp luật, tiếp công dân theo cách thức của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện những biện pháp đảm bảo môi trường, phòng, kháng cháy, nổ; chỉ huy và áp dụng những biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, cần thiết trong phòng, phòng thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, bình yên xã hội trên địa bàn huyện theo vẻ ngoài của pháp luật;

10. Tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi do cơ sở nhà nước cung cấp trên phân cấp, ủy quyền.