Demonstrate là gì

     
biểu dương lực lượng·biểu lộ·biểu tình tuần hành·bày tỏ·làm thấy rõ·thao diễn

*

*

In Alma 19:15–17, highlight any words & phrases demonstrating that Lamoni’s servants were turning lớn God.

Bạn đang xem: Demonstrate là gì


Trong An Ma 19:15–17, hãy tô đậm bất kể từ và nhiều từ nào cho thấy rằng các tôi tớ của La tế bào Ni đang quay về với Thượng Đế.
(John 13:35) Such love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest & political turmoil.
Tình yêu thương thương đó được thể hiện một bí quyết phi thường trong những giai đoạn xung chợt về chủng tộc và bất ổn về chính trị.
(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) và through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.
(Xuất Ê-díp-tô cam kết 14:4-31; 2 những Vua 18:13–19:37) cùng qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng cho thấy Ngài gồm ý định chữa trị lành loài người khỏi “các sản phẩm công nghệ tật-bịnh”, thậm chí làm bạn chết sống lại.
Toyota built 35 of these converted RAV4s (Phase Zero vehicles) for a demonstration and evaluation program that ran through 2011.
Toyota đã thiết kế 35 biến thể của RAV4s (Phase Zero vehicles) mang lại chương trình trình diễn và đánh giá trong năm 2011.
b) kể từ năm 1914, các tín vật dụng đấng Christ được xức dầu vẫn bày tỏ tinh thần giống hệt như Môi-se với Ê-li như thế nào?
An English mathematician named Cullis was the first khổng lồ use modern bracket notation for matrices in 1913 & he simultaneously demonstrated the first significant use of the notation A = to lớn represent a matrix where ai,j refers to lớn the ith row & the jth column.
Nhà toán học tín đồ Anh Cullis là người đầu tiên sử dụng cam kết hiệu ngoặc văn minh cho ma trận vào năm 1913 với ông cũng viết ra ký kết hiệu quan trọng đặc biệt A = để biểu diễn một ma trận cùng với ai,j là thành phần ở hàng vật dụng i với cột vật dụng j.
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles & miracle stories have been an integral part of man’s religious life.”
Sách The Encyclopedia of Religion (Bách khoa từ bỏ điển tôn giáo) lý giải rằng những người sáng lập đạo Đấng Christ, Hồi Giáo với Phật Giáo bao gồm quan điểm khác biệt về phép lạ, tuy vậy sách ghi nhận: “Lịch sử sau này của các tôn giáo này rõ ràng cho thấy các phép lạ và những câu chuyện về phép lạ ăn vào đời sống tôn giáo của fan ta”.
Even though workers had khổng lồ complete dangerous tasks & some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, vinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command & the Kim family’s rule.
Mặc dù người công nhân phải ngừng các nhiệm vụ nguy nan và một số sau cuối đã đánh mất mạng sống của họ để chứng minh kỹ năng của đất nước, vinylon vì đó ship hàng như một sự củng nuốm cho bốn tưởng của Đảng cùng quy tắc của mái ấm gia đình Kim.
Briefly outline features of the literature offer for July, then have one or two presentations demonstrated.
(2) Đâu là 1 trong số vì sao gây vấn đề cho mẹ và con, cùng thai phụ có trách nhiệm làm cái gi nhằm sút những rủi ro đáng tiếc?
Nhờ một hoặc hai fan trẻ trình diễn cách mời các tạp chí từ công ty này sang đơn vị kia một cách đơn giản.

Xem thêm: Mua Bán Iphone 11 Pro Max Vàng Gold 99%, Apple Iphone 11 Pro Max 64Gb Vàng Đồng


Ryholt notes that Kamose never claims in his second stela lớn attack anything in Avaris itself, only "anything belonging to Avaris (nkt hwt-w"rt, direct genitive) i.e., the spoil which his army has carried off" as lines 7-8 and 15 of Kamose"s stela—the only references lớn Avaris here—demonstrate: Line 7-8: I placed the brave guard-flotilla to lớn patrol as far as the desert-edge with the remainder (of the fleet) behind it, as if a kite were preying upon the territory of Avaris.
Ryholt xem xét rằng Kamose không khi nào tuyên tía trong tấm bia lắp thêm hai của mình bất cứ điều gì về việc tấn công bản thân Avaris, cơ mà chỉ bao gồm "bất cứ điều gì ở trong Avaris (nkt HWT-w"rt) ví dụ: chiến lợi phẩm cơ mà quân nhóm của ông đã chiếm được" như chiếc 7-8 với 15 trên tấm bia đá của Kamose- chỉ nói đến Avaris nhất một lần-chứng minh: cái 7-8: Ta đã bố trí một nhóm tàu bảo vệ kiêu dũng để tuần tra cho tới tận vùng rìa của sa mạc với với phần còn lại (của hạm đội) phía sau, nó như thể một bé diều hâu sẽ đi săn trên bờ cõi của Avaris.
Additional television commercials followed the Super Bowl spot, which were to lớn demonstrate Switch"s use cases among different demographics, as well as "casual" và "core" gaming audiences.
Quảng cáo truyền hình bổ sung cập nhật được dự kiến đã theo sát Super Bowl, để chứng minh các trường hợp thực hiện của Switch giữa các nhân khẩu học khác nhau, cũng tương tự đối tượng chơi trò chơi "bình thường" với "cốt lõi".
11 Today, Jehovah’s Witnesses demonstrate their brotherly love by fulfilling the words of Isaiah 2:4: “They will have lớn beat their swords into plowshares và their spears into pruning shears.
11 thời buổi này Nhân bệnh Giê-hô-va thể hiện tình thương thương bằng hữu bằng giải pháp làm ứng nghiệm lời Ê-sai 2:4: “Họ đã lấy gươm rèn lưỡi-cày, mang giáo rèn lưỡi-liềm.
Tháng 4 năm 1985, Pranin đã tổ chức sự kiện Thao diễn hữu hảo Aiki News (Friendship Demonstration) đầu tiên ở Tokyo.
Giving presentations và discussing & demonstrating how to lớn handle objections can be quite enjoyable và provide fine occasions lớn sharpen our skills.
Trình diễn và đàm luận cách đối đáp với số đông lời bắt bẻ rất có thể thú vị lắm và tạo thành dịp trau dồi kĩ năng của chúng ta.
Sau lúc Đức Giê-hô-va chứng minh gia thế của Ngài thì dân sự công bố rằng: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!”
They will remind you of why you need khổng lồ be zealous, show you how to lớn improve your “art of teaching,” and encourage you by demonstrating that many are still responding to lớn the preaching work.
Các bài này đã nhắc nhở tại sao bạn yêu cầu sốt sắng, cho biết làm nỗ lực nào tất cả thể đổi mới “nghệ thuật giảng dạy”, tương tự như khích lệ chúng ta qua những bằng chứng cho thấy vẫn có nhiều người sẽ hưởng ứng tin mừng.
Vào ngày 23 tháng 2, những cuộc biểu tình cỗ vũ Nga sẽ được tổ chức tại thành phố Sevastopol của Crimean.
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy chúng ta cũng có thể chứng tỏ vậy nào rằng vào trường hợp của người tiêu dùng phép báp têm không chỉ là “một sự xúc đụng ban đầu”?
When a sample presentation is demonstrated, think about how you might personalize it & adapt it khổng lồ different householders.
Khi vẫn xem qua phần trình diễn mẫu, cả nhà hãy nghĩ đến cách áp dụng lời trình bày này để rao giảng đến nhiều chủ nhà khác nhau.

Xem thêm: Cách Gọi Zalo Cho Người Lạ Trên Zalo, Có Cách Gọi Zalo Khi Chưa Kết Bạn Không


Yet, he patiently warned and disciplined them, forgiving them time and again upon their demonstrating repentance.