Deer Là Gì

     
The 9th Circuit panel ruled unanimously on August 2, 2011, in favor of the plaintiffs, remanding the four timber sale decisions lớn the Forest Service và giving guidance for what is necessary during reanalysis of impacts to deer.

Bạn đang xem: Deer là gì


Ban hội thẩm quanh vùng 9 thẩm quyền duy nhất trí vào ngày 02 mon Tám 2011 trong sự hữu dụng của nguyên đơn, nhờ cất hộ trả quyết định bốn dự án công trình gỗ đến Sở Lâm nghiệp và đưa ra hướng dẫn cho phần nhiều gì cần thiết trong quy trình phân tích lại ảnh hưởng tới hươu.
Although no true estimates of the Philippine mouse-deer population have been made lớn date, they are assumed khổng lồ be declining in numbers.
Mặc dù không có bất kỳ ước tính thực thụ của dân sinh hươu con chuột Philippine cho đến nay, tín đồ ta trả định chúng đang bị suy sút số lượng.
Of course, the bone in fine-bone trung quốc gives it its translucency & also its strength, in order khổng lồ make these really fine shapes, like this deer.
Dĩ nhiên, xương vụn mịn trong sứ mang đến nó độ mờ và cũng đến độ cứng cứng cáp nữa, để gia công những hình thù thật sắc xảo này, như chú hươu này đây.
He had followed the wolf tracks so far that he knew they were far away now, following a herd of deer.
Bố cách theo dấu bè bạn sói xa đến mức đủ cho cha biết chắc chắn lúc này bè cánh sói vẫn ở hết sức xa, có lẽ rằng đang theo xua một bầy nai.
An effort to eradicate bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis from the cattle và deer herds of New Zealand has been relatively successful.
Một nỗ lực cố gắng để hủy diệt bệnh lao bò do Mycobacterium bovis bên trên các bọn gia súc với nai của New Zealand đã tương đối thành công.
Under the auspices of the Convention on Migratory Species of Wild Animals (CMS), also known as the Bonn Convention, the Memorandum of Understanding (MoU) concerning Conservation và Restoration of the Bukhara Deer was concluded and came into effect on 16 May 2002.
Dưới sự bảo trợ của Công mong về các loài thiên di của động vật hoang dã hoang dã (CMS), có cách gọi khác là Công cầu Bonn, Biên phiên bản ghi lưu giữ (MoU) về bảo đảm và hồi phục của Hươu Bukhara sẽ được cam kết kết và có hiệu lực vào trong ngày 16 mon 5 năm 2002.
In a statement to lớn the press, a spokesman for the plaintiffs said the errors in this lawsuit apply to lớn every significant Tongass timber sale decision between 1996 & 2008, before the Forest Service corrected errors in the deer model when the agency issued its revised Tongass Forest Plan in 2008.
Trong một tuyên bố với báo chí, một phát ngôn viên nguyên đơn cho thấy sai sót trong vụ kiện này áp dụng cho mọi ra quyết định bán mộc Tongass đáng kể giữa năm 1996 mang lại 2008, trước lúc Sở lâm nghiệp sửa chữa thay thế sai sót hươu chủng loại khi phòng ban này đã phát hành Kế hoạch rừng Tongass sửa đổi trong những năm 2008.
They are blood-feeding parasites of the white-tailed deer - Odocoileus virginianus in the southeastern United States & Central America, the red brocket deer - Mazama americana in Mexico to northern Argentina, & also an incidental parasite of domestic cattle, Cougars - Puma concolor, và man.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chuyển Vùng Appstore Từ Việt Nam Sang Trung Quốc Để Tải Ứng Dụng


Chúng sống cam kết sinh hút tiết trên mình loài hươu đuôi trắng - Odocoileus virginianus sinh sống đông nam giới Hoa Kỳ và Trung Mỹ, hươu gạc đỏ - Mazama americana ở Mexico tới phía bắc Argentina, và ngoài ra còn có trên các thú nuôi, báo Cougar trên lục địa - Puma concolor, và bé người.
Additionally, female mouse-deer have the potential to be pregnant throughout most of their adult life, và they are capable of conceiving 85–155 minutes after giving birth.
Ngoài ra, cheo cheo cái có công dụng mang thai xuyên suốt cuộc đời trưởng thành và cứng cáp của chúng, và tài năng thụ thai chỉ 85-155 phút sau thời điểm sinh.
A frontal bone attached to part of an antler of a previously unknown species of deer was found at low tide on the beachfront at Happisburgh, Norfolk, in the "Forest Bed".
Một dòng xương trán nối sát với một phần của một con hươu lạ, một loài không từng được biết đã được search thấy khi thủy triều xuống trên bãi tắm biển tại Happisburgh, Norfolk.
They are found in forests in India, Sri Lanka và perhaps Nepal, & have pale-spotted or -striped upperparts unlike the other Asian members of the family, the mouse-deer of the genus Tragulus.
Chúng được tìm thấy ở Ấn Độ, Sri Lanka và hoàn toàn có thể là Nepal, cùng trên sườn lưng có các dãi hoặc đốm white color nhạt không giống với các loài không giống trong bọn họ này phân bổ ở châu Á như chi Tragulus.
In addition khổng lồ movements related khổng lồ available shelter & food, the breeding cycle is important in understanding deer behavior.
Trong điều kiện vận động tương quan đến vị trí ở gồm sẵn với thức ăn, chu kỳ sinh sản rất quan trọng đặc biệt trong hành vi đọc biết của hươu.
Though less biologically diverse than rainforests, tropical dry forests are home to a wide variety of wildlife including monkeys, deer, large cats, parrots, various rodents, and ground dwelling birds.
Mặc dù ít đa dạng và phong phú sinh học tập hơn rừng mưa, rừng khô nhiệt đới là khu vực trú ngụ của rất nhiều loại động vật hoang dã hoang dã bao hàm khỉ, hươu, mèo lớn, vẹt, gặm nhấm khác nhau, cùng chim trú ngụ phương diện đất.
During the final week of August, Lewis và Clark reached the edge of the Great Plains, a place abounding with elk, deer, bison, and beavers.
Trong suốt tuần sau cuối của mon 8, Lewis cùng Clark đã đi đến bờ rìa của Đại Đồng bằng, một nơi có nhiều nai sừng tấm, nai, trườn rừng Bison, với hải ly.
In 969 BCE "King Mu attacked the Quanrong and brought back with him four trắng wolves và four white deer ...."
Vào năm 969 trước Công nguyên, "Vua Mu đã tấn công Quanrong và mang về cho anh ta bốn con sói trắng và tư con nai trắng ...."
Because we must remand to lớn the agency to re-examine its Deer Model, we need not decide whether the use of the VolStrata data was arbitrary and capricious.

Xem thêm: Pol Là Gì? ? Pol Là Gì Trong Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa


Bởi vì họ phải trả vụ việc cho cơ quan soát sổ lại hươu mẫu, bọn họ không rất cần được quyết định xem vấn đề sử dụng tài liệu VolStrata là tùy tiện với bất nhất.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M