Color Là Gì

     

Thế giới xung quanh ta tràn ngập sắc màu. Để diễn tả thế giới tấp nập này, bọn họ cần nắm vững từ và phiên âm những từ thuộc chủ thể Màu sắc.

Bạn đang xem: Color là gì

Bạn vẫn xem: màu sắc là gì

Lưu ý: màu sắc và colour lần lượt là cách viết phổ biến trong giờ Anh-Mỹ cùng Anh-Anh.

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một từ rất có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu (weak-sound trong một trong những trường hòa hợp hoặc lúc nói, hiện tượng lạ nuốt âm hoặc các âm được nói nhẹ đi trở thành một âm nhẹ hơn nhưng sát với nó).

I. Từ bỏ vựng

1. Màu sắc cơ bản

Colour(UK)(US)Màu sắc
colour/ˈkʌl.ər//ˈkʌl.ɚ/màu sắc
shade/ʃeɪd/sắc thái màu
multicoloured/ˌmʌltiˈkʌləd//ˌmʌltiˈkʌlərd/đa màu sắc sắc
orange/ˈɒr.ɪndʒ//ˈɔːr.ɪndʒ/màu domain authority cam
black/blæk/màu đen
red/red/màu đỏ
pink/pɪŋk/màu hồng
brown/braʊn/màu nâu
violet/

purple

/ˈvaɪə.lət/

/ˈpɜː.pəl/

/ˈpɝː.pəl/màu tím
white/waɪt/màu trắng
yellow/ˈjel.əʊ/ /ˈjel.oʊ/màu vàng
grey (UK)gray (US)/ɡreɪ/màu xám
blue/bluː/xanh da trời/ màu sắc lam
green/ɡriːn/màu xanh lá cây
beige/beɪʒ/màu be
turquoise/ˈtɜː.kwɔɪz//ˈtɝː.kɔɪz/màu lam

Bạn tất cả biết thành ngữ “to be green with envy” có nghĩa là ghen tức, ghen tuông tị không? bạn ta còn xuất xắc nói rằng một trong những người tuyệt “ghen nạp năng lượng tức ở” là vì bị “green-eyed monster” (con quỷ mắt xanh) xúi giục nữa đấy. Blue color lá cây đi với phần đông thành ngữ thật thú vị buộc phải không nào?

2. Màu sắc nhạt rộng hoặc đậm hơn

Từ chỉ color nhạt hơn thông thường sẽ có light, bright hoặc pale phía trước, tương tự, những từ chỉ color đậm hơn nữa thì thêm dark hoặc deep phía trước. Họ còn hoàn toàn có thể thêm đuôi -ish vào sau màu sắc để miêu tả màu “phơn phớt”.

Xem thêm: Nệm Pe Hàn Quốc Là Gì - So Sánh Đệm Pe Với Đệm Bông Ép

Colour(UK)(US)Màu sắc
light brown/laɪt braʊn/màu nâu nhạt
light blue/laɪt bluː/màu xanh domain authority trời nhạt
bright red/braɪt red//braɪt red/màu đỏ tươi
bright green/braɪt ɡriːn/màu xanh lá cây tươi
bright blue/braɪt bluː/màu xanh da trời tươi
greenish/

light green

/ˈɡriː.nɪʃ/

/laɪtɡriːn/ 

màu xanh lá cây nhạt
pale/peɪl/màu trắng bệch
pale yellow/

yellowish

/peɪl ‘jel.əʊ/

/ˈjel.əʊ.ɪʃ/ 

/peɪl ˈjel.oʊ/

/ˈjel.oʊ.ɪʃ/

màu rubi nhạt
pale blue/peɪlbluː/màu xanh da trời nhạt, màu lam nhạt
reddish/ˈred.ɪʃ/ màu đỏ nhạt
dark green/dɑːk ɡriːn//dɑːrk ɡriːn/màu xanh lá cây đậm
dark blue/dɑːk bluː//dɑːrk bluː/màu xanh domain authority trời đậm, màu lam đậm
deep red/diːp red/màu đỏ sẫm

3. Một vài màu sệt biệt


*

Màu sắc

Colour(UK)(US)Màu sắc
nut brown/nʌt braʊn/màu nâu hạt dẻ
leek green/liːk ɡriːn/màu xanh hành lá
apple green/ˈæp.əl ɡriːn/màu xanh táo
olive green/ˈɒl.ɪv ɡriːn//ˈɑː.lɪv ɡriːn/màu xanh ô liu
peacock blue/ˈpiː.kɒk bluː//ˈpiː.kɑːk bluː/màu lam khổng tước
scarlet/ˈskɑː.lət/ /ˈskɑːr.lət/màu hồng phấn
rosy/ˈrəʊ.zi//ˈroʊ.zi/màu đỏ hoa hồng
golden/ˈɡəʊl.dən//ˈɡoʊl.dən/màu vàng óng
waxen/ˈwæk.sən/màu xoàn cam
apricot yellow/ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈjel.əʊ//ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈjel.oʊ/màu tiến thưởng hạnh
blue black/ˌbluː ˈblæk/màu xanh đen
sooty/ˈsʊt.i/ /ˈsʊt̬.i/màu black huyền
inky/ˈɪŋ.ki/màu đen xì
smoky/ˈsməʊ.ki//ˈsmoʊ.ki/màu đen khói
silvery/ˈsɪl.vər.i/ /ˈsɪl.vɚ.i/màu white bạc
lily white/ˌlɪl.i ˈwaɪt/màu white tinh
snow white/ˌsnəʊ ˈwaɪt//ˌsnoʊ ˈwaɪt/màu trắng xóa
milk white/mɪlk waɪt/màu white sữa
off white/ˌɒf ˈwaɪt//ˌɑːf ˈwaɪt/màu trắng xám
bronzy/brɒnzi//brɑːnzi/màu đồng xanh
gold/gold-coloured/ɡəʊld//ɡoʊld/màu đá quý kim
coffee coloured/ˈkɒf.i .kʌl.əd//ˈkɑː.fi .kʌl.ɚd/màu cà phê

Tổng kết từ bỏ ví dụ, bạn có thể thêm danh trường đoản cú vào trước -coloured nhằm chỉ color của danh từ bỏ đó.

4. Từ vựng miêu tả tính chất màu

Descriptive words(UK)(US)Từ miêu tả
blazing/ˈbleɪzɪŋ/chói
bold/bəʊld/đậm
classic/ˈklæsɪk/cổ điển
cold/kəʊld/lạnh
complementing/ˈkɒmplɪmɛntɪŋ//ˈkɑːm.plə.mentɪŋ/tôn (màu)
contrasting/kənˈtrɑːstɪŋ/tương phản
cool/kuːl/mát, lạnh
dim/dɪm/lờ mờ
dull/dʌl/xám xịt
faded/ˈfeɪdɪd/mờ nhạt
fiery/ˈfaɪəri/tươi sáng
glowing/ˈgləʊɪŋ/rực rỡ
hot/hɒt//hɑːt/nóng
natural/ˈnæʧrəl/tự nhiên
neutral/ˈnjuːtrəl//ˈnuː.trəl/trung tính
perfect/ˈpɜː.fekt//ˈpɝː.fekt/hoàn hảo
plain/pleɪn/trơn
pure/pjʊər//pjʊr/thuần
rich/rɪʧ/đậm
shining/ˈʃaɪnɪŋ/sáng
solid/ˈsɒlɪd//ˈsɑː.lɪd/thuần
strong/strɒŋ//strɑːŋ/mạnh
subtle/ˈsʌtl/nhạt nhẹ
transparent/trænsˈpeərənt/trong suốt
vibrant/ˈvaɪbrənt/sặc sỡ
vivid/ˈvɪvɪd/sống động
warm/wɔːm/ấm áp

II. Ngữ pháp

1. Hỏi đáp về color sắc

Mẫu câu: What colour is it? (Nó color gì?)

It’s blue/red/snow white/… (in colour) (Nó màu…)

2. Miêu tả màu sắc

Khi đi với danh từ, các tính từ chỉ màu sắc sẽ đứng trước danh từ bỏ nó bổ sung cập nhật ý nghĩa (adj + N).

Xem thêm: Tại Sao Imessage Không Kích Hoạt Được

a green pen (một cái cây bút màu xanh)a coffee-coloured box (một cái hộp màu cà phê)You look so beautiful in trắng (Em thật rất đẹp trong màu trắng).The house is in bright blue (Căn bên có màu xanh da trời tươi sáng).Do you have this dress in pink? (Chị gồm mẫu màu sắc hồng của loại váy này không?)

Đặc biệt, với phần đa động từ có chân thành và ý nghĩa “thay đổi màu sắc” như colour, dye (nhuộm), paint (sơn), ta viết tính tự chỉ màu sắc ngay sau danh từ:

He dyed his hair blond (Anh ấy đổi màu tóc vàng).The floor was coloured brown (Sàn nhà có màu nâu).

Cuối cùng, chúng ta cũng có thể nghe bài xích hát thú vị sau đây để ghi nhớ những màu cơ bản:

Trong chủ thể này, chúng mình đã học tương đối nhiều từ vựng tương tự như các chủng loại câu giao tiếp về màu sắc sắc. Hãy vận dụng chúng nhằm Mô tả dụng cụ nhé!